Je ziet ze niet altijd, maar op de achtergrond zijn de bestuursleden van Scouting Zetten hard aan het werk om de vereniging draaiende te houden.

Teamleidersoverleg (TLO)

In het TLO hebben de teamleiders van de verschillende speltakken zitting, aangevuld met de groepsvoorzitter, de praktijkbegeleider en een lid van het stichtingsbestuur. Het TLO vergadert eenmaal per maand en behandelt alle zaken die het draaien van de speltakken aangaan en een beslistermijn van maximaal 1 jaar hebben.

Groepsraad

De groepsraad is het centrale bestuursorgaan voor elke scoutinggroep, in de groepsraad zitten de kaderleden van de groep, is het groepsbestuur aanwezig en behoort er ook een afvaardiging van het stichtingsbestuur (en eventueel de ouderraad) te zijn. Verder is er ook een afvaardiging van de Jongerentak en Plusscouts groepen aanwezig. Op de groepsraad worden beslissingen genomen over het draaien van de groep, wordt de stand van zaken van de verschillende speltakken opgenomen en worden verschillende activiteiten voorbereid die de gehele groep aangaan. Ook worden er de leden van het groepsbestuur gekozen en moeten zowel het Groeps- als het Stichtingsbestuur mededelingen over eventuele beslissingen die op bestuursniveau genomen zijn, doen.

Groepsbestuur

Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep: de kwaliteit van het spel, een clubhuis, voldoende leiding en een financieel gezonde vereniging. Verder bestaat het bestuur uit:

  • Eén of meer groepsbegeleiders. Deze houdt zich o.a. bezig met het functioneren van de kaderleden en het oplossen van eventuele conflicten.
  • Eventueel kan het bestuur een aparte groepsraadvoorzitter kiezen. De groepsraadvoorzitter is een onafhankelijk persoon die de groepsraden plant en zorgt voor de agenda. De groepsraadvoorzitter kan functioneren als onafhankelijk tussenpersoon.

De groepsraad kiest de leden van het groepsbestuur. Iedere bestuurder treedt na een bepaalde termijn af en kan zich dan opnieuw verkiesbaar stellen. Het bestuur laat zich adviseren op het gebied van kwalificaties door de praktijkbegeleider.

Stichtingsbestuur

Naast een groepsvereniging heeft Scouting Zetten ook een beheerstichting. De stichting behandelt alle zaken die gaan over de blokhut, het terrein en het materiaal van Scouting Zetten. Ook alle financiële zaken zijn door de groepsvereniging gemandateerd aan de stichting.

Vanwege subsidies en de ANBI status heeft de Scouting Zetten Band een eigen beheerstichting.

Bestuur

Contact Bestuur